รู้จัก Green Seal


EPA คืออะไร ?

Environment Protection Agency คือสถาบันคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สำนักงานตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การรับรองและการให้ความช่วยเหลือกับนานาประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยได้ทำข้อตกลงกับ EPA เพื่อพัฒนาร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม EPA  ทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรการ ควบคุม แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่นานาประเทศได้ยึดเอาเป็นบรรทัดฐานเพื่อนำไปสู่ภาคการปฏิบัติ ที่ถือเป็นมาตรฐานสากล

 

Green Seal คืออะไร

Green Seal เป็นองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่แสวงหากำไร ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลก โดยการรับรองจากนานาชาติ เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร องค์กร Green Seal ทำหน้าที่ตรวจสอบและกำหนดมาตรฐานทางวิทยาศสตร์ การชี้ขาด เพื่อขจัดความสับสน ข้อข้องใจหรือความสงสัยใดๆ ว่าผลิตภัณฑ์ใดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ใดเป็นพิษเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้วยการวิเคราะห์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ศาสตร์ ตลอดจนเป็นผู้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย ตราสัญญลักษณ์ "ฉลากเขัยว" เพื่อรับรองสินค้าและบริการที่ผ่านการตรวจทดสอบประสิทธิภาพและผลิตได้ตรงตามเป้าหมายเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร Green Seal คลิก

GreenBison และการรับรองมาตรฐาน GreenSeal (GS-34)

ผลิตภัณฑ์ GreenBison ได้รับการรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ GreenSeal หรือฉลากเขียวบนผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจากผ่านการพิสูจน์นับครั้งไม่ถ้วน ทั้งทางด้านประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

Visitors: 80,631