เกี่ยวกับเรา

จากปัญหาภัยพิบัติและการเกิดความเปลี่ยนแปลง    

ของสภาพบรรยากาศได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เกิดอุทกภัยในทั่วทุกภูมิภาคของโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงของอากาศจากร้อนจัดสู่สภาวะเย็นจัด   อย่างที่ปรากฏขึ้นในทุกวันนี้

               

สาเหตุสำคัญ คือ สิ่งแวดล้อมที่ทรุดโทรมเสียหายจากขบวนการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆตลอดจนถึงพฤติกรรมของมนุษย์ทั่วไป ที่การขาดการเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและการก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างขาดความรู้เท่าถึงการณ์ว่าเป็นมหัตภัยที่จะย้อนกลับคืน ส่งผลกระทบสร้างความหายนะจากธรรมชาติอย่างร้ายแรง

                         

บริษัท ซี.เอส.อาร์.เทคโนโปรดักส์ จำกัด  

บริษัท ซี.เอส.อาร์ เทคโนโปรดักส์ จำกัด จึงได้ก่อตัวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำสินค้าและโครงการที่มุ่งหมายให้เกิดการ  ลด  ละ  เลิก การใช้สารเคมี ในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย ที่มีการใช้สารเคมีในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางที่ได้รับผลกระทบจากกากของเสีย ปัญหาในการบำบัด ความเจ็บป่วยของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจน การรั่วไหลของสารเคมี ในแหล่งน้ำสาธารณะและรวมถึงการการป้องกันอันตรายมิให้ขยายวงกว้างด้วยการคิดค้นผลิตภัณฑ์ Green Bison ขึ้นเพื่อป้องกันและใช้ในการบำบัด แก้ไขสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกที่ช่วยกันรณรงค์ให้กลุ่มผู้ผลิต โรงงานอุตสาหรรม ประชาคมโลก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ ลด  ละ  เลิก การก่อให้เกิดมลพิษต่อโลกใบนี้ด้วยการลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ลดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยการสร้างกระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การผลิตสอดคล้องไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสุขภาพของประชาคมโลก     โดยมิได้มีเป้าหมายเพียงการสร้างกำไรเพียงอย่างเดียว  ทั้งนี้จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของมวลมนุษย์และสุขภาพของโลกด้วยเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงปลอดภัยทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และโลกสีเขียวที่มนุษย์ สัตว์ และธรรมชาติที่ต่างต้องพึ่งพิงกัน เพื่อความเจริญและความสุขของมวลมนุษย์ชาติ ด้วยการอยู่รอดของทุกชีวิตโดยการพึ่งพาและห่วงใยในสุขภาพต่อกันและกันอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ  • ผลิตภัณฑ์ Green Bison ได้รับการรับรอง Green Seal Certified® จากองค์กร Green Seal แห่งสหรัฐอเมริกา


  • ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่ สถานที่ตั้งร้าน ที่ตั้ง : 94/5 หมู่ 3 ซอยบัวทองแฟคทอรี่ 2 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จังหวัด : นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ : 11110 ประ...
Visitors: 79,809